Privacy & Disclaimer

Samenvatting van de verklaring:

Dit is de privacyverklaring van Macadam Europe N.V. en haar dochterondernemingen, opgericht in 1800 Vilvoorde aan de Schaarbeeklei 613 (hierna: Macadam), www.macadam.eu.

Toepasselijkheid

 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een registratieformulier, contactformulier of bestellingen die door u zijn geplaatst. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze opdrachtgevers, zoals leasemaatschappijen en fleetowners, en hun klanten (met name de berijders). Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens conform de voorwaarden van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).  Macadam is de verantwoordelijke partij in de zin van de GDPR voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor een passende en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de GDPR. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Overzicht persoonlijke gegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • aanspreektitel
 • adresgegevens (bedrijfs- of inspectieadres)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Doel en beginselen van de verwerking van persoonsgegevens

Door in te stemmen met deze privacyverklaring geeft u uitdrukkelijk toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a BBPR voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u ons echter geen specifieke informatie verstrekt of ons geen toestemming geeft om dergelijke informatie te verwerken, kunnen wij u mogelijk niet optimaal van dienst zijn.

 Indien u geen uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens of deze toestemming hebt ingetrokken, kunnen de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van het GDPR op de verwerking van uw persoonsgegevens van toepassing zijn. Uw persoonsgegevens kunnen in dat geval zonder uw toestemming worden verwerkt, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Macadam. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te kunnen nemen om een afspraak te maken voor de inspectie van het voertuig volgens onze contractuele verplichtingen
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten
 • om onze opdrachtgever een volledig voertuigconditierapport te bezorgen
 • u een kopie van het inspectieverslag toe te zenden
 • het organiseren van het transport van het voertuig indien voorzien in onze contractuele verplichtingen.

 Wij slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is in het kader van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verzamelen en in het kader van de overeenkomsten met onze Opdrachtgevers.

Openbaarmaking aan derden

Wij maken uw persoonsgegevens niet aan derden bekend, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u of met onze Opdrachtgevers hebben gesloten, voor de behartiging van een rechtmatig belang van onszelf, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die wij zouden kunnen hebben. Indien wij, in het kader van onze overeenkomsten met onze Opdrachtgevers, uw gegevens alsnog aan derden zouden bezorgen, gaan wij verwerkingsovereenkomsten aan met bedrijven die gegevens namens ons verwerken, om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor dergelijke verwerkingsactiviteiten. Buiten de hiervoor genoemde situaties zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Commerciële doeleinden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden. U ontvangt in geen geval informatie via het door u opgegeven e-mailadres, tenzij informatie met betrekking tot onze inspectiedienst zoals bepaald door onze Opdrachtgevers.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons nooit gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisatie van onze diensten. In ieder geval kunnen uw persoonlijke gegevens in dat kader enkel gebruikt worden indien geanonimiseerd en zullen ze dus niet aan u persoonlijk gekoppeld worden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of openbaar gemaakt aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaring van gegevens

Wij zijn contractueel verplicht uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Deze bewaartermijn wordt door onze Opdrachtgevers als volgt vastgesteld:

 • opslag van de gegevens: gedurende 3 jaar na de inspectie
 • versleuteling van de gegevens: van het 3e tot het 5e jaar
 • verwijdering van de gegevens: na 5 jaar
 • registratie van telefoongesprekken: gedurende 120 dagen.

Gedurende deze periode worden al uw gegevens opgeslagen in een veilige en beschermde omgeving. Uw gegevens zullen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, worden overgedragen aan derden of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u voor het eerst een website bezoekt. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw webbrowser zodanig aan te passen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser alle eerder opgeslagen informatie wissen.

We gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische functionaliteit van de website en om het gebruiksgemak te vergroten. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Deze analytische cookies tasten uw privacy niet aan, zodat wij uw voorafgaande toestemming voor het gebruik ervan niet nodig hebben.
 • Tracking cookies: we gebruiken geen cookies die uw surfgedrag volgen, zodat we u ook geen content en advertenties op maat kunnen aanbieden.
 • Google Analytics: cookies van het Amerikaanse bedrijf Google worden op deze website geplaatst, als onderdeel van de "Analytics"-dienst.  Macadam Europe gebruikt deze dienst om rapporten te ontvangen over het gebruik van de website en om de kwaliteit en effectiviteit ervan te kunnen meten. Wij gebruiken Google Analytics op de door de Autoriteit Persoonsgegevens (DPA) voorgeschreven wijze om in aanmerking te komen voor de uitzondering op de Belgische cookiewet, zodat uw voorafgaande toestemming voor het gebruik van Google Analytics niet nodig is.

Gegevens bekijken, corrigeren of wissen

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op gegevensoverdracht indien digitale persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hetzij met uw toestemming, hetzij ter uitvoering van een door ons met u of onze Opdrachtgevers gesloten overeenkomst.

Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen, waarin u ons vraagt om de digitale persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen in een leesbaar computerbestand, door te sturen naar u of een door u aangewezen organisatie.

U kunt verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of doorgifte van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan dpo@macadam.eu

Om er zeker van te zijn dat een verzoek om inzage door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen. Maak uw paspoort- of identiteitskaart (IC) foto, MRZ (machineleesbare zone, de regels met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of IK-nummer en Rijksregisternummer onzichtbaar. Wij vragen u dit te doen in het kader van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op verzoeken reageren.

Wij wijzen u er tevens op dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (NL).

Contact

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet voldoende beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar dpo@macadam.eu.